Show up!

🇳🇱 SHOW UP! Ik hoor het me steeds weer tegen mezelf zeggen… laat je zien en laat je werk zien. En elke keer weer heb ik een grote hap lucht en een nog grotere dosis moed nodig om dat voor elkaar te krijgen. Niet dat ik niet trots ben op mijn werk, want dat ben ik vaak wel, maar ik heb vooral moeite met ‘de controle’ uit handen geven daarna. Wat als mensen het niet mooi vinden? Of erger nog, wat als ze het WEL mooi vinden (daar heb ik eigenlijk de meeste moeite mee). Mijn fijne coach Iris Rutte moest daar even hard om lachen toen ik dat zei. Ze lachte me niet uit, maar juist toe. “Het moeite hebben met het accepteren van complimentjes, is een fijn probleem om te hebben”, zei ze, “daar kunnen we aan werken”. Dat doen we dus nu ook. Ik werk nu sinds een paar weken met Iris en ik merk dat het me veel brengt. Ze coacht op het gebied van mindset, marketing & sales en het programma dat ik bij haar volg is me op het lijf geschreven… Zucht. En ook heel fijn, want zo komen we wel ergens.

Eén van de dingen waar ik nu vooral mee aan de slag ben, is om mijzelf te laten zien. Ik heb nogal de neiging om mijzelf te verstoppen of compleet onzichtbaar te maken. Zoals ik eerder dit jaar al schreef ben ik daar nu wel een beetje klaar mee. Wat ook niet helpt is dat ik mijzelf in veel verschillende potjes (met bijbehorende instagram accounts) probeer te stoppen. Een potje grafisch vormgever, een potje surface designer en een potje kunstenaar. Het heeft me een lange tijd gekost voor ik erachter was dat al die potjes helemaal niet nodig zijn en dat ik best meerdere takken van sport tegelijk kan beoefenen. Sterker nog, het werkt beter en overzichtelijker om alles in één grote pot te stoppen. Uiteindelijk word al het werk tenslotte ook alleen door mij gemaakt. Ondanks het verschil in werkzaamheden en is het eigen werk of werk in opdracht, herken ik stukjes van mijzelf er vaak in terug.

Om een betere focus te vinden en om al mijn passies* te laten zien ga ik ze allemaal samenbrengen onder één account. Petravdlem.com is mijn creatieve hub. Alles wat ik doe (design, kunst & illustratie) komt hier samen. Deze website en bijbehorend instagram account zijn tevens mijn virtuele speeltuin waar ik mijn creatieve activiteiten zal delen. Mijn websites voor grafisch vormgeving catchy-design.nl, kunst & inspiratie: stapelopkunst.nl en surface & pattern design: lemonpattern.com blijven wel gewoon bestaan. 

*Grappig feitje: tot voor kort wist ik niet wat mijn passie was. Ik dacht eigenlijk dat ik helemaal geen passie had… Tijdens een coachingsgesprek met Iris bleek ik evenzoveel passies als instagram accounts te hebben. En het beste van dat alles, ik herkende ze zelf nu eindelijk ook 🙂 

Art prints ‘SHOW UP’ op papier en canvas zijn verkrijgbaar via stapelopkunst.nl


🇬🇧 SHOW UP! I keep hearing myself say it… show up and show your work. And each and every time I need a big breath of air and an even bigger dose of courage to make it happen. It’s not that I’m not proud of my work, because I often am, but I particularly struggle with ‘giving up control’ afterwards. What if people don’t like it? Or worse, what if they DO like it (that’s actually what I have the most trouble with). My great coach Iris Rutte had to laugh out loud when I said that. She did not laugh at me, but rather encouraged me. “Having trouble accepting compliments is a nice problem to have”, she said, “we can work on that”. So that is what we have been doing. I have been working with Iris for a few weeks now and I notice that it brings me a lot. She coaches in the areas of mindset, marketing & sales and the program that I am following with her is tailor-made for me… Sigh. And also very nice, because that’s how we get somewhere.

One of the things I’m working on now is to show myself. I have a tendency to hide or make myself completely invisible. As I wrote earlier this year, I’m a bit done with that now. What also doesn’t help is that I try to put myself in many different jars (with corresponding Instagram accounts). A jar of graphic designer, a jar of surface designer and a jar of artist. It took me a long time to realise that all those jars are not necessary at all and that I can do more than one discipline at a time. In fact, it works better and is more convenient to put everything in one big jar. All the work, after all, is done by me. Despite the difference in activities and whether it is my own work or work on assignment, I often recognise bits of myself in it.

To find a better focus and to show all my passions*, I am going to bring them all together under one account. Petravdlem.com is my creative hub. Everything I do (design, art & illustration) comes together here. That website and this IG account will be my virtual playground where I will share my creative activities. My websites for graphic design: catchy-design.nl, art & inspiration: stapelopkunst.nl and surface & pattern design: lemonpattern.com will remain. 

*Fun fact: until recently, I didn’t know what my passion was. In fact, I thought that I didn’t have any passion at all… During a coaching session with Iris, I discovered that I have as many passions as I have Instagram accounts. And best of all, I finally recognised them myself 🙂 

Geef een reactie